Четвер, 22.04.2021, 14:21

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Консультпункт | Реєстрація | Вхід

Консультпункт

В якому розмірі виплачується допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівникам освіти?

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 та частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується працівникам, які обіймають посади педагогічних працівників (за основною посадою), у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується. При цьому виплата допомоги провадиться цим працівникам тільки за місцем основної роботи при наданні чергових відпусток згідно з графіком їх надання. У випадках виплати компенсації за невикористану відпустку допомога на оздоровлення не виплачується.

Оскільки допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогічним  працівникам відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" гарантовано державою, надання працівником заяви на її виплату не обов'язкове.

Допомога при наданні щорічної відпустки надається і тим педагогічним працівникам, які працюють на умовах строкового трудового договору за умови звільнення їх з роботи після закінчення відпустки, а також жінкам з числа педагогічних працівників, які під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох років працюють на умовах неповного робочого дня.

Іншим працівникам установ і закладів освіти, які не обіймають посади педагогічних працівників, але ведуть викладацьку (педагогічну) роботу, допомогу при наданні щорічної відпустки не передбачено.

Стосовно інших, непедагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти, то п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та підпункт 5 п. 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», що розроблений на виконання зазначеної постанови, надано право керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

 

Чи враховується учителям при обчисленні відпускних грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків?

Виплата згаданої винагороди педпрацівникам, що гарантується ч. 1 ст. 57 Закону України "Про освіту", виплачується один раз на рік. А згідно пп. "б" п. 4 Порядку обчислення середньої заробіт­ної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Уукраїни від 05.02.95 р. № 100, одно­разові виплати не беруться до уваги під час розрахунку від­пускних.

Виняток становить одноразова винагорода за підсум­ками роботи за рік та за вислугу років, які за окремою нормою (абз. 2 п. З Порядку обчислення середньої заробіт­ної плати) включають до середньомісячного заробітку. Їх враховують у розмірі 1/12 суми такої винагороди — до кожного місяця розра­хункового періоду. Однак, до розрахунку береться лише винагорода, нарахована в поточному році за попередній календарний рік. Тому закладам бюджетної сфери доцільно зафіксувати таку можливість у колдо­говорі, адже за ч. 7 ст. 23 Бюджетного кодексу України бюджетні призначення втрачають чин­ність після закінчення бюджетного періоду.

Таким чином, грошову винагороду за сум­лінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, що виплачується педагогічним працівникам за ст. 57 Закону України «Про освіту», не беруть у розрахунок середнього заробітку для оплати відпустки.

 

 Чи вважається сумісництвом робота, коли вчитель з педагогічним навантаженням з основною посадою 14 годин на тиждень займає 0,5 став­ки бібліотекаря?                                                                         Пунктом 11 Переліку робіт, які не є сумісни­цтвом (додаток до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Мін­праці, Мін'юсту, Мінфіну України від 28.06.1993 р. № 43), передбачено, що не є сумісництвом інша ро­бота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку заробітної плати), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

У даному випадку за­гальна сума 0,5 ставки бібліотекаря та розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) вчителя з педагогічним навантаженням за основ­ною посадою 14 годин перевищує повний оклад (ставки) за основним місцем роботи. Тобто виконан­ня роботи на 0,5 ставки бібліотекаря є роботою за сумісництвом.

Порядком виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, за­твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. № 84, передбачено, що зазначена доплата нараховується за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Оскільки обов'язки бі­бліотекаря виконуються за сумісництвом, права на доплату за вислугу років у бібліотеці працівник не має.


Як здійснюється оплата праі під час заміни тимчасово відсутніх педагогічних працівників?

«Тимчасовим заступництвом» вважається виконання службових обов'язків на посаді тимчасово відсутнього працівника, викликаного вироб­ничою необхідністю, під яким слід розуміти заміну праців­ника, відсутнього через хворобу, відпустку, відрядження, з інших причин, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається місце роботи (посада), без звільнення від основних трудових обов'язків.

Тимчасове виконання обов'язків на посаді відсутнього працівника покладається на іншого працівника наказом керівника закладу за наявності відпо­відної згоди першого (ст. 31 Кодексу законів про працю України).

Працівнику, який заміщує відсутнього працівника, виплачується різниця між його фактичним окладом і посадовим окладом праців­ника, якого він заміщує за умови, що цей працівник не є штатним заступником відсутнього працівника.

Таким чином, якщо обов'язки тимчасово від­сутнього директора школи покладені на іншого праців­ника, наприклад учителя, і він їх виконує, то за тимчасове заступництво виплачується різниця між встановленою працівникові ставкою заробітної плати (посадовим окла­дом) і посадовим окладом директора школи.

Порядок оплати педагогічним працівникам додатково проведених занять (уроків) у випадку заміни відсутнього педагогічного працівника (учителя) передбачений п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати пра­цівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України 15 квітня 1993 року № 102 (із змінами і доповнен­нями). При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів та інших педагогічних працівників шкіл, яке триває не більше двох місяців, здійснюється погодинна оплата праці.

Розмір погодинної оплати визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки, встановленої

за 18 годин педагогічної роботи на тиждень, — на 76,2;

за 20 годин педагогічної роботи на тиждень — на 84,7;

за 24 години педагогічної роботи на тиждень — на 101,6;

за 25 годин педагогічної роботи на тиждень — на 105,8;

за 30 годин педагогічної роботи на тиждень — на 127,0;

за 36 годин педагогічної роботи на тиждень - на 152,4;

за 40 годин роботи на тиждень — на 168,9.

Особи, які працюють на умовах погодинної оплати і не ведуть занять під час канікул, оплату за цей час не отримують.

Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції, тобто по тарифікації. При цьому місячна заробітна плата педагогічних працівників закладів освіти визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

В такому ж порядку здійснюється оплата праці вчителів (педагогічних працівників), які не працюють постійно в даному навчальному закладі, а лише залучаються до замі­щення уроків (занять) тимчасово відсутніх педагогів.


Я працюю в сільській школі з навантаженням 12 год. за основним місцем роботи і викладаю у закладі сусіднього села з навантаженням 5 год. Чи вважаються ці 5 годин роботою за сумісництвом?

Не є сумісництвом педагогічна робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи. Не є сумісництвом також робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більше 240 годин на рік. Не є сумісництвом також робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більше 240 годин на рік.

Я працюю учителем початкових класів. 5 уроків за розкладом навчальних занять у нашій школі закінчуються о 12 год 30 хв. Директор змушує нас перебувати на робочому місці до 15 год. Чи законний такий наказ?

Робочий час вчителів середніх загальноосвітніх закладів регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку цього закладу. При цьому слід зауважити також, що педагогічне навантаження вчителя окрім 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, включає також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки:

• класне керівництво - 20-25 %;
• перевірка зошитів - 10-20 %;
• майстернями - 15-20 %;
• навчальними кабінетами - 10-15 %.


Я працюю в двох школах. Чи виплачується мені надбавка за вислугу років за місцем роботи, де я працюю за сумісництвом чи тільки за основним місцем роботи?

Надбавка за вислугу років виплачується за основним та додатковим місцем роботи, де працівник працює на посаді педагогічного працівника.

Чи має право керівник навчального закладу та його заступник на заміну інших тимчасово відсутніх педпрацівиків?

Згідно з п. 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року N 102, керівні працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин та тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку).

Завідуючі дошкільних навчальних закладів можуть виконувати роботу вихователів у цій же установі в обсязі не більше 18 годин на тиждень.

У сільській місцевості директори і їх заступники при відсутності вчителів з відповідних предметів можуть вести викладацьку роботу в обсязі не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік) з дозволу відділу освіти.

Інші працівники навчальних закладів можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку).

У випадках, коли вищезгадані працівники отримують по основній посаді 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік.

За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад норму, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.

Чи має право педагог-організатор загальноосвітньої школи бути класним керівником? Дякую.

Згідно з пунктом 2.2 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. № 434, обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки, за їх згодою директором навчального закладу.


Чи виплачуються оздоровчі помічникам вихователя при виході у відпустку?

Ст.57 Закону України «Про освіту» передбачено гарантовану виплату матеріальної  допомоги на оздоровлення при наданні відпустки лише педагогічним працівникам. Посада помічника вихователя не належить до Переліку посад педагогічних працівників.

Скільки годин на день повинен працювати заступник директора з навчально-виховної роботи в загальноосвітній школі, який працює на 0,5 ставки, якщо він ще має 18 год на тиждень як вчитель?

Тривалість часу заступника директора з навчально-виховної роботи складає 40 годин в тиждень на тарифну ставку, відповідно на 0,5 ставки заступник директора з навчально-виховної роботи повинен працювати – 20 годин на тиждень.
Щоденна тривалість робочого часу встановлюється директором відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.

Чи зараховується до педагогічного стажу декретна відпустка до трьох років?

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років входить до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років та до педагогічного стажу для виходу на пенсію за вислугу років.

 

Яке тижневе навантаження повинно бути у практичного психолога загальноосвітньої школи?

Тривалість робочого тижня практичного психолога школи на ставку становить 40 годин на тиждень.

Практичний психолог школи має право працювати на умовах сумісництва в іншій установі.

Я працюю на декретному місці. А нещодавно дізналася від директора, що попередній працівник виходить з декрету.  Як правильно має відбуватись моє звільнення? Чи повинні мене письмово про це повідомити чи я маю написати  заяву?

Працівник, що бажає працювати після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами повинен написати заяву про вихід на роботу. Директор закладу на підставі цієї заяви видає наказ про вихід працівника на роботу та наказ про звільнення особи, що працювала за строковим трудовим договором, у звязку з його закінченням.

 

Календар

«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Наше опитування

Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 18

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0